Member

Nagoho Yamamoto
Neon Sugimoto
Aran Hinokage
Kenji Hasegawa
Kenichi Fujiko
Sachie Togashiki
Sakurako Saito
Taro Kasahara
Kousuke Morimatsu
HARUSUKE
motomoto(n)
band